زیست شناسی مقطع متوسطه

***  فصل سوم : سازمان بندی سلول ها  ***


1-  گوارش در ...................... و ............................ فقط درون سلولی است.

2- موسین در ..................... ، مانند مری، از بافت سنگفرشی چند لایه ای ترشح می شود.

3- ...................... ، مخاط را از ماهیچه (در دیواره ی لوله ی گوارش) جدا می کند.

4- کدام نمی تواند پیش ماده ی پپسین باشد.

الف- مالتاز                 ب- پروتئاز                   ج- پتیالین            د- پیش مادهی کارتالاز

5- فراورده ی عمل پپتالین، پیش ماده برای آنزیم ......................... است.

6- برداشتن معده یا آسیب جدی آن :

الف- سبب ............................ میزان ویتامین B12 در خون می شود.

ب- سبب ............................ میزان بیلی روبین خون می شود.

ج- سبب کاهش تولید و ساخت سلول ........................ می شود.

7- فاکتور داخلی معده از چه نوع بافت پوششی ترشح می شود؟

8- کدام ماده ی زیر جذب می شود؟ کدام از طریق انتشار جذب می شود؟ (به ترتیب از دست به چپ)

الف- بیلی روبین، ویتامین A                      ب- فاکتور داخلی معده، تری گلیسرید

ج- تری گلیسرید، ویتامین A                    د- بی کربنات سدیم، بیلی روبین

9- کدام ماده آلی پس از جذب، بلافاصله به کبد نمی رود؟

10- هرمون  ......................... بر عملکرد پروتئازهای پانکراس اثر افزاینده دارد.

11- ........................ بر عملکرد لیپاز پانکراس اثر افزاینده دارد.

12- اسکلرئید موجود در گلابی که نوش جان کرده اید در کدام بخش لوله ی گوارش شما گوارش می یابد؟

13- مواد فاقد آنزیم در روده ی باریک شما، چه منشاء ای دارند؟ (از کجا ترشح شده و چه هستند؟)

14- در کدام بخش، غلظت گلوکز بیشتر از بقیه است؟

الف- نگاری                 ب- شیردان                    ج- سیرابی و نگاری               د- هزارلا

15- چه بخشی از لوله ی گوارش ما، در میزان پتاسیم خون اثر کاهنده دارد؟

16- گوارش نشاسته ای که در لرزانک نوش جان کرده اید، در چه قسمتی کامل می شود؟

17- دو ماده نام ببرید که در دستگاه گوارش نقش دفاعی دارند.

1-                                               2-

18- وجود لایه ی پلی ساکاریدی در سطح مویرگ های خونی روده ی انسان، مانع جذب ................. نمی شود.

1- لیتین                  2- بیلی روبین                  3- ویتامین A              4- کلسترول

19- PH خونی که از معده خارج می شود ........................... است. (اسیدی، قلیایی)

20- در صورت جذب ......................... و ............................. میزان سدیم خون و فشار خون افزایش می یابد.

21- کبد یک فرد بالغ  و سالم، کدام را نمی سازد؟

الف- اریتروپویتین             ب- گلبول قرمز              ج- گلیکوژن              د- صفرا

22- آیا صفرا بر تری گلیسیرید نقش لیپازی دارد؟

23- سلول های پپتیک برای ترشح رنین، علاوه بر گلژی ، ............................. فراوان دارند.

24- لیزوزیم مترشحه از بزاق در ........................... گوارش کامل می یابد.

25- ترشح ........................... به خون، PH معده را کاهش می دهد.

26- کدام جانور بالغ برای گوارش نیاز به سلولاز ندارد؟

1- انسان                    2- گوریل                  3- قورباغه                       4- فیل

37- گاسترین از طریق کدام به معده وارد می شود؟

1- مویرگ های پیلور    2- سیاهرگ های پیلور        3- سرخرگ معده        4- غدد مجاور پیلور

38- کدام 2 ماده ی زیر بدون تغییر از دیواره ی روده می گذرد؟

1- اسید چرب و گلیسرول                    2- اسید آمینه و گلیکوژن

3- گازئین و میوزین                            4- آلبومین و رنین

39- خونی که از پانکراس خارج می شود (اسیدی- قلیایی) است.

40- آغاز حرکات دودی لوله ی گوارش از ....................... است.

41- جذب آب در روده  به روش ........................... صورت می گیرد.

42- گوارش شیمیایی هیدر در سلول های استوانه ای پوشش کیسه ی گوارشی، درون ...................... رخ می دهد.

43- در چه موجوداتی پس از چینه دان، مری وجود دارد؟

 

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:8  توسط جانی ترمی  |